23.10.2015

Съобщение

ДО СЪСТАВИТЕ НА СИК Получаването на изборните книжа и материали за провеждане на изборите на 25 октомври 2015г. ще се извърши при следния график:

13:00 часа за СИК с номера от 010100011 до 010100019

15:00 часа за СИК с номера от 010100001 до 010100010

Материалите ще се предават в залата на общински съвет с адрес гр. Банско, пл. Никола Вапцаров № 1

22.10.2015

Съобщение

22.10.2015

Съобщение

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г. и в изпълнение на Решение на ЦИК № 1549-МИ от 27.08.2015 г., в община Банско е създадена организация за транспортиране на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение в деня на изборите.

Нуждаещите се могат да подават заявки, както следва:

От 21.10.2015 г. на тел. 0749/ 88622 или на място в Общинска администрация Банско (при дежурните). При заявяването на необходимостта от транспортиране, моля да се посочат точен адрес, номер на секция, в която ще гласува заявителя и дали се придвижва с помощни средства.

18.10.2015

Съобщение

На 20.10.2015г ще се проведе обучение на СИК от 18.00 часа в Посетителски информационен център-гр.Банско /старото кино/.

02.10.2015

Съобщение

Относно: Регистрация на  застъпници в ОИК Банско  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015г.   

 1. Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.
 2. Край на регистрацията – 24 октомври 2015 г., 17:00 часа.
 3. На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.
 4. Изборни книжа: Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

Важно! Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Банско ОСВЕН на хартиен носител и  в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец:

Застъпници

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

Наименование на ПП/КП/МК или ИК  според регистрацията

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

Заместващи застъпници

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име на регистрирания застъпник, който се замества

ЕГН  на регистрирания застъпник, който се замества

Наименование на ПП/КП/МК или ИК според регистрацията

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Внимание! Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Банско. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015 

Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс 

 

02.10.2015

Съобщение

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 17.10.2015 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №7 - за местните избори и Приложение №12 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Банско, както и в кметствата и кметските наместничества.

До 22.10.2015 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове и за национален референдум, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък /по образец/ за местни избори - Приложение №10 и за национален референдум -Приложение №13

02.10.2015

Съобщение

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 10.10.2015 г. включително/. 

* При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/по образец: за местни избори -Приложение № 12-МИ и за национален референдум - Приложение №  18-НР/. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Банско, както и в кметствата и кметските наместничества. 

Избирател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място, трябва да подаде Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум - Приложение №  19-НР. Заявлението се подава до общинската администрация по постоянния адрес на избирателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума /до 10.10.2015 г. включително/.

02.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден (ИЗТЕГЛИ ТУК примерно пълномощно - незадължително). Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 4. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид (ИЗТЕГЛИ ТУК списък), като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 8. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 

28.09.2015

Съобщение

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК: Съгласно чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-община Банско ги назначава), да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

26.09.2015

Съобщение

На основание чл. 87 ал.1, т.1 и във връзка с писмо с Изх.№ МИ-15-938/25.09.2015г. на ЦИК, ОИК- община Банско  прие график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатване на бюлетините за провеждане на местни избори в община Банско, насрочени за 25 октомври 2015 година, както следва:

 Дежурни членове на ОИК за 27.09.2015г./неделя/:

 Христина Спасова Валеюва – 0882/662955;

 София Томова Добринкова – Пантева – 0882/543864;      

 

Дежурни членове на ОИК за 28.09.2015г./понеделник/:

Мария Георгиева Малчова – 0882/746958;       

Георги Асенов Захов – 0882/718385;         

 

Дежурни членове на ОИК за 29.09.2015г./вторник/:

София Томова Добринкова – Пантева  - 0882/543864;      

Маргарита Димитрова Кехайова – 0882/516458;            

 

Дежурни членове на ОИК за 30.09.2015г./сряда/:

Наташа Великова Колчагова – 0882/727604; 

Петя Георгиева Маврикова – 0882/715668;     

 

Дежурни членове на ОИК за 01.10.2015г./четвъртък/:

Георги Асенов Захов - 0882/718385;         

Лилия Пламенова Денева – 0882/532836;

 

Дежурни членове на ОИК за 02.10.2015г./петък/:

Христина Спасова Валеюва – 0882/662955;

Петър Славчов Сакарев – 0882/679699;

 

Дежурни членове на ОИК за 03.10.2015г./събота/:

Веселинка Андреева Дурчова – 0882/679549;

Лилия Пламенова Денева – 0882/532836;

 

Дежурни членове на ОИК за 04.10.2015г./неделя/:

Людмил Йорданов Везюв – 0882/698745;

Христина Спасова Валеюва - 0882/662955;

26.09.2015

Съобщение

ОИК – Банско уведомява, че на  27.09.2015 г. при необходимост, може да се свържете на следните дежурни телефони:

Председател – тел.: 0882 662 955

Зам.-председател – тел.: 0882 715 668

Секретар – тел.: 0882 516 458

20.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 17.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Банско, ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

 

20.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 17.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Банско, ще се проведе жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

15.09.2015

Съобщение

 

Общинската избирателна комисия БАНСКО уведомява, че на страницата на ЦИК , в раздел „За избирателите" гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата,подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г. от следния линк : https://www.cik.bg/reg_podpiski_mi2015?

За да се извърши проверката,следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението,с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

 

15.09.2015

Съобщение

  Общинската избирателна комисия Банско уведомява, че на страницата на ЦИК , в раздел „Съобщения" са дадени указания към представителите на инициативните комитети, относно указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г.

       За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети”.

       След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add”(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН” се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

       Когато се завърши списъка се натиска бутон „close” (затвори) и се записва файла чрез „save as”(запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ”.Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

 

15.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Банско уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

15.09.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

 

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - община Банско приема документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. Крайният срок за приемане на документи е 18,00 ч. на 22 септември 2015 г.

07.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - община Банско приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. Крайният срок за приемане на документи е 18,00 ч. на 14 септември 2015 г. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 168 / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Александър Иванов Краваров и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 167-МИ / 24.04.2017

  относно: Подадено заявление от Асен Петров Кирицов – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“

 • № 166 - МИ / 20.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка и обявяване за избран следващия от листата.

всички решения