31.10.2019

Съобщение

ОИК - Банско, обявява следния телефон за приемане на информация и запитваня.

0877878057

25.10.2019

Съобщение

ОИК - Банско, обявява следните телефони за приемане на сигнали в изборния ден 27.10.2019 г., във връзка с упражняване правото на глас и нарушения на изборния процес.

 1. Председател: +359 886825177
 2. +359877878057
 3. +359886727244
 4. +359887001813
 5. +359877878092
18.10.2019

Възможност за гласуване на хора с двигателни и зрителни затруднения, във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в изпълнение на чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Избирателния кодекс и т. 14 от Решение N 953- МИ/04.09.2019 г., избирателните секции с номера:

010100001, 010100011 и 010100012 - гр. Банско, място за гласуване - СОУ "Неофит Рилски", ул."Тодор Александров" 9Б;

010100002, 010100003, 010100008 и 010100009 - гр. Банско, място за гласуване - ПЛТГ "Никола Вапцаров"(Горски техникум), ул."България" 31

010100006, 010100007, 010100010 и 010100013 - гр. Баснко, място за гласуване - НУ "Св. Паисий Хилендарски", пл. "Възраждане " 3

010100005 - гр. Банско, място за гласуване - Читалище "Никола Вапцаров", пл."Никола Вапцаров"

010100014 - гр. Добринище, място за гласуване - Читалище "Димитър Благоев 1925", пл. "Независимост" 2

010100017 - гр. Добринище, място за гласуване - Клуб на пенсионера

010100019 - с. Осеново, място за гласуване - Клуб на пенсионера

010100020 - с. Обидим, място за гласуване - Клуб на пенсионера

010100021 - с. Кремен, място за гласуване - Клуб на пенсионера

010100022 - с. Места, място за гласуване - Клуб на пенсионера

010100023 - с. Филипово, място за гласуване - Клуб на пенсионера

ЩЕ БЪДАТ ОБОРУДВАНИ С НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

В изборния ден ще бъде осигурен превоз за хората с увреждания, желаещи да гласуват на територията на община Банско.

Телефон, на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден от общинска администрация Банско е +359 749 88622.

 

16.10.2019

Обучение на СИК

Общинска избирателна комисия - Банско уведомява, че обучението на  СИК на територията на община Банско ще се проведе на 19.10.2019 г. /събота/ в Посетителския информационен център – гр. Банско, пл. „Възраждане” № 4 на два етапа:

 • от 11. 00 ч. секции от  010100001 до  010100013 включително
 • от 14. 00 ч. секции от  010100014 до  010100023 и ПСИК включително

Съгласно т.1.2. от Решение № 659/23.08.2019г. на ЦИК на участвалите в обучението на СИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 10.00 лв., като присъствието на членовете на СИК ще се удостовери с регистрация по списък.

16.10.2019

Регистрация на застъпници

 Общинска избирателна комисия - Банско с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатски листи, освен изискуемите документи, да се прилага попълнена и следната електронна таблица (на технически носител или по електронна поща)

Приложеният файл проверява за коректно въведен ЕГН (некоректните се оцветяват в червено), както и за дублиран ЕГН (дублираните се оцветяват в синьо). За да работи тази проверка е необходимо данните в полето ЕГН или да се попълват директно в електронната таблица или ако се копират от друг документ, да се ПОСТАВЯТ КАТО СТОЙНОСТ (Paste as VALUE)

15.10.2019

УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА HA ЛИЧHИ ДАННИ B ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИИНСКИ СЪВЕТИНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ HA 27 ОКТОMBPИ 2019 г.

 1. СИК e  админстратор   на  лични   данни   за  цeлитe  на произвеждането  на изборите за общински  съветници  и за кметове  на 27  октомври 2019 г. Членоветe нa CИK обработват личните данни пo реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните  данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните  дании на EC ce прилагат доколкото  няма изрична уредба в ИК или когато ИK препраща към тях.
 1. СИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение  и достъп до  изборирните  киижа и други  мерки,  които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 2. Всички лични данни с цел произвеждане  на  изборите за общииски  съветници и за кметове на 27 окюмври 2019 г. се обряботват от СИК, без да  се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 3. Лични данни ca: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни пo документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други  лични данни, предвидени в ИК.
 4. Обрабатване на лични дании от СИК  за   целите на изборния процес е:

       -запазнаване  и  работа  с  избирателния  списък,  списък  нa заличените лица, списък за допъпнително вписване на придружителате;

       - приемане и обработване на лични данни от декларации;

       - получаване, записване  на  лични    дании от   документ  за самоличност  или други документи като удостоверения от МВР и други;

       - задържане   на  документа  за   самоличност  пo   време  на гласуването;

       - заличаване на лични данни от списъка на заличените лица;

     - приемане и обработване на жалби на сигнали;

    - вписване на имената и ЕГН  на лицата, получили копие  от протокола на СИК;

 1. Субетки на лични данни са: избирателите,  придружителите, застъпниците, наблюдателите  и представителите  на партии, коалиции, местни коалиции,  инициативни кoмитeти и кандидати.
 1. CИK задържа личната карта  или  другите   документи  за самоличност  на избирателя при процеса на гласуването до полагянето на подпис   от избирателя в  избирателния  списък след  упражняване  на праваго  на глас.
 2. Когато в 20:00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят, при установяване на техния брой и самоличност,   събират и задържат  личните карти  до   упражняване правото на глас, нo нe по-късно от 21:00 часа.
 3. Забрани:

      9.1. 3абранява се  използването  на личните  данни,  събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на СИК, за цели, различни or тези, определеик в ИК.

      9.2. 3абранява се на членовете на  СИК да оповестяват  личните данни  на избирателите на глас.

      9.3. 3абранява се копирането, сканирането или  заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

      9.4. 3абранява се на СИК,  нзвън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват пo какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите, представителите на партии, кoaлиции, местни коалиции, инициативни комитети и каидидатите нямат право на достъп до  личнитe данни, вписани в избирателния списък, в списъка за допълнително вписване на придруикителите или в списъка на залтичеинте лица.

      11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяхо действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

 1. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни  председателят на CИK    или определен от него  член на   СИК информира  без забавяне служителя пo защита на личыите даини на  ЦИК нa  електронна  поща [email protected]  Последният в  срок от  72 часа  от палучаване на уведомлението от СИК уведомява КЗЛД.

 

Ииформационен лист относно  обработването на

лични данни в  изборите от CИK

 

 1. Секционната избирателна комтисия (СИК) е администратор на лични данни за целите на  произвеждането на  изборите за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

CИK  обработва личните данни пo реда и услонията, определени в Изборния кодекс  (ИK). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД)  и Общият   регламент за защита  на лнчиите  данни на  EC се  прилагат докалкото няма изрична уредба в ИK или когато ИК препраща към тях.

 1. СИК обработва личня данни на следянте субекти: избиратели, придружители, застъпници, наблюдатели,  представители на  партии, коалиции, местни коалиции, инициативии комитети и кандидати. Личните данни  се  обработват в  изпъливние   на  законовите  задължения  и правомощията,  предвидени в ИK.
 2. Личните данни се съхраняват от CИK до предаването  им на ОИК  и съответната  общинска  администрация.  След  предаването им, личните  данни  се  съхраняват от   ОИК,  съответно  от  общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личиите данни  нe  ce разкриват  в  трета   държава  или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат  право в изборния   ден на информация, достъп или корекция само нa даниите, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на  лични данни, субектите на лични дании имат право да подадат жалба до KЗЛД или до компетентния адмнистративен съд.
 6. Лицата, които желаят да упражнят правото  си на глас, са длъжни да  предоставят съответния обем лични  данни, посочен в  ИК.

Непредоставянето на лични данни пo документ за самоличност нa CИK e пречка за упражняването на правато на глас.

 1. СИК не извършва   автоматизирано  вземане  на  решения, включително  профилиране.
 2. За контакт с длъжностното лице no защита на личните данни може да се обърнете на имейл [email protected]
07.10.2019

Образец на бюлетините за гласуване в община Банско за провеждане на изборите на 27 октомври 2019

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019г., ОИК Банско публикува одобрените образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ФИЛИПОВО

 

03.10.2019

Съобщение

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната,  чрез своите представители  следва да подаде  в ОИК  писмено предложение, съдържащо три именаЕГН, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. Предложението за ЗАМЯНА в съставите на СИК се представя и във файл на Excel. Извършва се контрол на въведените ЕГН. Моля прочете инструкцията за употреба, приложена във файла.

Образец на заявление може да изтеглите от ТУК:Заявление за освобождаване от СИК

 

Бланка Замени СИК

03.10.2019

Съобщение

До 12.10.2019 г. - Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

До 12.10.2019 г. - Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа).

25.09.2019

Съобщение

ОИК Банско уведомява, че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички  граждани, имащи право да гласуват на територията на Община Банско на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Банско ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия ще се проведе на 25 септември 2019 г. от 10:30 часа в гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1, сградата на общинска администрация Банско, ет.2, Заседателна зала.

20.09.2019

Съобщение

Извънредно заседание на ОИК-гр.Банско ще се проведе в събота 21.09.2019г. от 17:00 часа.

 

 

20.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА

ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕЕН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи е лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 ОИК № 0101 с адрес гр. Банско, пл.”Никола Вапцаров” №1,  е администратор на лични

данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

 

17.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК

 

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК- Банско се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите;
 3. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

 

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Банско,  се извършва от 17 септември до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител (в ексел/excel формат), който може да изтеглите от тук: 

 

16.09.2019

Съобщение

Следващото редовно заседание на ОИК- Банско ще се проведе във вторник- 17.09.2019 г. от 18.00 часа.

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Банско ще проведе извънредно заседание на 16.09.2019 г.  от 18.00 часа 

14.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Банско уведомява, че съгл. т. 18.1 от Решение № 943- МИ/ 02.09.2019 г. на ЦИК регистрацията на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.  Обрезец на предложението на технически носителл, който може да се предостави от партиите и коалициите в ОИК може да намерите ТУК: http://bit.do/iokl

14.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Банско ще проведе извънредно заседание на 14.09.2019 г. от 17. 00 ч.

10.09.2019

Съобщение

ОИК-Банско ще проведе извънредно заседание на 11.09.2019г. от 18:00 часа.

09.09.2019

Съобщение

Следващото редовно заседание на ОИК- Банско ще се проведе на 12.09.2019 г. от 18.00 ч.

09.09.2019

Съобщение

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК- Банско

В срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) инициативният комитет представя в Общинска избирателна комисия- Банско заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия- Банско  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

09.09.2019

Съобщение

В срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК- Банско  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Банско, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинска избирателна комисия- Банско извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

09.09.2019

Съобщение

В Общинска избирателна комисия- Банско се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден). Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинска избирателна комисия- Банско извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

09.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Банско напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
09.09.2019

Съобщение

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

Гласоподавателят следва да подаде декларация по образец (Приложение №81-МИ от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

До 19 октомври 2019г. ще бъдат оповестени къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в предвижването, телефоните и адресите на организации, общински предприятия и други на които може да се прави заявки за помощ в изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Банско  уведомява заинтересованите лица, че адресът на комисията е гр. Банскo, пл. „Никола Вапцаров“ №1, ет.2, Заседателна зала

09.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
още съобщения

Календар

Решения

всички решения